Brexit – Komisja Europejska: plan budżetu interwencyjnego dla scenariusza ‘no-deal’

Komisja Europejska zarysowała dzisiaj plan budżetu interwencyjnego dla scenariusza Brexit’u no-deal, który zakłada użycie niewykorzystanych środków z funduszu spójności oraz dopasowanie obecnych programów do potencjalnych wyzwań finansowych, powstałych na skutek scenariusza no-deal.

Komisja jest gotowa zaproponować pakiet wsparcia finansowego, dostępny dla Państw Członkowskich oraz przedsiębiorców w celu złagodzenia bezpośrednich konsekwencji scenariusza ‘no-deal’ poprzez mobilizację i dopasowanie istniejących programów i środków dotyczących unijnego budżetu oraz poprzez koncentrację na tych obszarach, które tego najbardziej potrzebują i w których wpływ tego scenariusza będzie najbardziej odczuwalny.

Przykład: Rolnictwo

  • Ukierunkowanie wsparcia na rynek, co pozwoliłoby Państwom Członkowskim na wsparcie najbardziej pokrzywdzonych rolników w sektorze
  • Dopłaty do prywatnego przechowywania oraz system wycofywania produktów.

Niewykorzystane środki z puli krajowych w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych mogłyby zostać przekierowane Europejski Fundusz Socjalny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rolniczy dla Rozwoju Wsi.

Pomoc państwa

Zasady pomocy Państw UE pozwalają na znaczne wsparcie przez Państwa Członkowskie, udzielone firmom dotkniętym skutkami scenariusza ‘no-deal’. Zasady pomocy de minimis pozwalają na wypłatę 200 000 EUR w okresie 3 lat bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków. Środek ten mógłby więc być szczególnie pomocny w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.